Μηχανουργείο
πρώτος όροφος χάραξη - κατασκευή Γραμμών εργασίες στις Γραμμές έλεγχος Γραμμών ηλεκτροφόρος Γραμμή Ξυλουργείο Μηχανουργείο Χυτήριο - Σιδηρουργείο Υποσταθμοί - Σηματοδότηση ΠΡΟΤΥΠΑ (καλούπια) από ΣΤΑΘΜΟΥΣ οι ΣΤΑΘΜΟΙ διαχρονικά ΑΠΟΘΗΚΗ - ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ από το Σχεδιαστήριο 1α1 1β1 1γ1 1δ1 2α2 2β2 2γ2 2δ2 2ε2 33 44 55 66